گوشه هایی از زندگی آیت الله مرعشی نجفی از تولد تا بزرگسالی در ویژه برنامه ضیافت