هزیان گویی های داعش بعد از شکست های پی در پی !!!/ شاه سعودی در عربستان دستور آماده باش نظامی داد/ تا مطلب رو نفهمیدید اظهار نظر نکنید!!/ کیفر خواست جراح به اتهام فرار از اتاق عمل/ پیام جان کری و ..../ تقدیر از شاعر هتاک به اسلام و انقلاب و امام !!!/ ....