خاله ریزه و آقای نقاش برای تفریح به یک کلبه ی کوهستانی می رن و آقای نقاش مشغول ماهیگیری می شه و خاله ریزه بیرون میره که قارچ بچینه که .....