معرفی چند گیاه زینتی مانند زانفلیا و طریقه قلمه زدن و نگهداری با حضور آقای فیوز در برنامه یه خونه یه دریا از شبکه استانی بوشهر