آیا قبل از بارداری باید مشاوره ژنتیک انجام داد ، آیا بعد از شیمی درمانی بارداری امکان پذیر است؟ پاسخ این پرسش ها را در مجله بارداری می بینیم.....