ملی پوشان فوتبال در حال تماشای بازی واليبال ايران و برزيل