در این قسمت از برنامه ی راز آقای طالب زاده با آقای کوین برت تحلیلگر واقعه ی 11 سپتامبر مصاحبه خواهد کرد و ایشان سخنرانی رهبر معظم را با سخنرانی اوباما مقایسه می کنند و در مورد واقعه ی یازده سپتامبر می شنویم