هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد/ نسیم یک سبد آیینه در بغل دارد/ خوش بحال نسیمی که با تمام وجود/ دخیل بر علم و پرچم و کتل دارد ... غزل زیبای سید حمیدرضا برقعی در اعیاد مبارک شعبانیه.