آموزش خطاطی توسط آقای چیزفهم در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس