ادامه نقاشی رنگ روغن روی بوم با طرح طبیعت با حضور آقای حسین زاده در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم