فریاد خاموش نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی از قلب اروپا؛ زنانی که در ویترین هستند و عابران انگار در بازار برده‌فروشی قدم می‌زنند مشغول تماشا و انتخاب.