طبق نظرسنجی ها هنوز هم کار در معدن از سخت ترین مشاغل دنیا محسوب می شود. هر چند که با مکانیزه شدن معادن، حوادث و سختی های آن نیز کمتر شده ...