محمد رویانیان حدودا دو سال و نیم پیش با کمر بسته و باک پر به پرسپولیس آمد اما 28 ماه بعد با کلی علامت سوال رفت ...