ابلیس که در این هنگام خود را رانده درگاه خدا دید، و احساس کرد که آفرینش انسان سبب بدبختى او شد، آتش کینه در دلش شعله ‏ور گشت، تا انتقام خویش را از فرزندان آدم بگیرد .