در این قسمت بچه ی فامیل دور به دنیا اومده و وارد برنامه میشه و شباهت خیلی زیادی به فامیل دور داره و حتی می تونه مثل پدرش حرف بزنه و....