صداهای وحشتناکی از جنگل شنیده می شد و همه دلشون میخواست که بدونن این صدا از کجاست .همه ترسیده بودن و وحشت دارن که از خونه هاشون بیرون برن ، پسر شجاع تصمیم میگیره که بره و ببینه این صدا از کجاست...