سی سال از شهادتش می گذرد اما تنور یاد و محبتش هنوز میان اهالی جبهه و جنگ داغ است و به اینکه زمانی کنارش بوده اند افتخار می کنند ...