کلیه در انسان شامل گلومرول که شبکه های منشعب است تشکیل شده است. مویرگ های گلومرول در کپسول بومن قرار گرفته اند. مایع تصفیه شده از مویرگ های گلومرولی به داخل کپسول بومن و بعد از آن به توبول ها می رسد. از توبول های ابتدایی ادرار وارد قوس هنله می شود. هر قوس دارای یک بخش نزولی یا پایین رونده و یک شاخه صعودی یا بالا رونده است. بعد از آن شاخه صعودی قوس هنله به سمت قشر می رود و ضخیم تر شده و به عنوان قطعه ضخیم شده صعودی نام برد. سپس مایع وارد توبول های انتهایی می شود و پس ازآن به توبول های جمع کننده قشری می روند