در این قسمت از مستند زندگی استاد صمدی آملی در مورد تعیین مسیر زندگی جوانان که نقطه ی عطف جامعه ی ما هستند نکات زیبایی را خواهند فرمود ....