میمون بازیگوش مشغول بازی و جست و خیز بر روی شاخه های درختان است که ناگاه اسیر چنگال های عقاب تیز بین می شود.