بخشی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در خصوص میانه روی در انفاق؛ در هزینه ها نه باید اسراف باشد و نه امساک ...