نه گفتن هنری است که نداشتن آن ممکن است انسان را در ورطه های هولناکی وارد کند . این کلیپ هنر نه گفتن را به نمایش می گذارد