بخش دوم قسمت بیست و سه انیمیشن پهلوانان، در ادامه می بینید که دوستان پهلوان پوریا شاهزاده را نجات می دهند ولی فرمانده غضنفر سعی می کند نقشه اش را عملی کند و با مامورهایش زورخانه را محاصره می کند ...