انیمشین شبیه سازی حمله آمریکا به ایران و قدرت دفاعی ایران در برابر تجاوز دشمن به حریم ایران / بخشی از مستند کابوس کرکس ها