مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: مهارت های دریبل و شوت زدن