مامور سوم در حال راه اندازی ایکس 625 بود و خودش رو رئیس اون کرده بود ایکس 625 هم به حرف های مامور سوم گوش می داد و در حال امتحان دادن بود که یه مشت محکم به صورت مامور سوم می خوره و ...