آمار نشان می دهد که ما جزء 4کشور چاق دنیا هستیم و تنها 5% از مردم ما روزانه به صورت مداوم ورزش می کنند، همانطور که کارشناس برنامه خواهد گفت راز سلامتی 30 دقیقه نرمش و پیاده روی روزانه است.