ترانه ی زمستون با اجرای همزمان عمو پورنگ و گلدون خان