گزیده ای از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در مورد نگاه غرب به زن و نظر تعدادی از بانوان مسلمان در مورد جایگاه زنان در جامعه اسلامی