در این قسمت از برنامه عمو پورنگ ماشین زمان مار را به سال 82 می برد و خاطرات آن سال را با هم مرور می کنیم....