متراکم کننده نور را جمع کرده و مخروط نوری را می سازد.عدسی چشمی تصویر را بزرگ تر کرده و آن را بر روی شبکیه فرد مشاهده کننده می اندازد.