نقل داستان زیبای لیله المبیت از زبان شیرین حاج آقا محمدی در برنامه ی عمو پورنگ....