بهار هستی ام شمشاده بادا ، نازنینم چلچراغون /شکوفا کن لب چون غنچه ات را ، تا نگیرد غم سراغت/بخند ای گل بن ناز ، که با تو زندگی باز ، بروی ما بخندد...نماهنگ گلبن ناز با صدای عبدالحسین مختاباد.