پینگو در حال تمیز کردن برف های در خونه بود که تصمیم می گیره با داداش کوچولو برن و پادشاه بازی کنن پس