این آقا از مردم میخواد که سر طناب رو کمکش بگیرند اما ناگهان طناب ...