این آقا از مردم میخواد که کمکش کنن قفل در ماشینشو باز کنه اما ناگهان ...