کسانی که برای تست خوانندگی آمده اند قطعه ای از آهنگ خواننده محبوب شان را اجرا می کنند. تشخیص تفاوت اجرای آنها با خواننده محبوب شان با شما ...