اگر خوابتان نمی برد به رختخواب نروید فاصله ی خوابتان را با شام خوردن زیاد کنید خواب خوب کلید سلامت روانی شماست....