جوان در خیابان خسته و بی پول به زمین افتاد و بیهوش شد از طرفی گدایی در خیابان در حال گدایی بود وقتی جوان به هوش امد گدا از او خواست که با هم به گدایی بروند و پولدار شوند .....