آموزش یک مدل گل الیافی از هنر کچه دوزی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر با حضور خانم تولری از شبکه فارس