دلفین به سراغ پینگو میاد که با هم به اسکی برن در اما پینگو در حال اسکی زمین می خورد و کمرش درد می گیره اما دوستشون یه فکر جالب داره .....