آنچه در مورد نوشته های دانشمندان اسلامی قرن نهم شگفت آور است افزایش استفاده آن ها از کلمه شک است و این شک و تردید موتوری بود که علم را به جلو می برد / بخش سوم مستند علم و اسلام با موضوع قدرت تردید