لالا گل گردو بابات رفته پی اردو...لالالا گل یاسی بابت رفته به سربازی...لالایی بسیار زیبای لرستانی اسب چوبی کاری از سارا نامجو