78 سال از خاطره تلخ کشف حجاب رضاخانی می گذرد. روزی که توطئه از پیش طراحی شده انگلیسی ها بدست رضاخان عملی می شود ...