گزارشی دیدنی پیرامون گمانه زنی های اخیر در مورد بابک زنجانی و بازداشت اخیر او توسط قوه قضائیه.