حضرت سموئیل و یارانش به سمت روستا به راه افتادند وقتی به روستا رسیدند و با استقبال گرم مردم روبرو شدند و به عبادتگاه رفتند تا با مردم سخن بگویند و .... به داستان حضرت سموئیل قسمت سوم از انیمیشن فرمانروایان مقدس از شبکه قرآن و معارف سیما