فرمانروایی قوم بنی اسرائیل به طالوت نبی محول می شود و با بازگشت تابوت عهد مردم فرمانروایی طالوت نبی را می پذیرفتند و .... از داستان طالوت نبی فرمانروای مقدس از شبکه قرآن و معارف سیما