آموزش شوری مخلوط ساده با حضور خانم نمیرانیان در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم