تکمیل برش و دوخت مانتوی بچه گانه توسط خانم ترغازه که بخش برش این کار در قسمت های قبل انجام شد در بخش هنری برنامه خانواده از شبکه یک سیما