تاریخ چند هزار ساله زندگی انسان تحت تاصیر سه جریان اقتصادی مهم بوده است ، دامداری ، کشاورزی و صنعت .بسیاری از کارشناسان معتقدند عصر صنعت رو به اتمام است و جریان جدیدی در اقتصاد در حال شکل گیری است ...کلیپی درباره اقتصاد دانش بنیان . این کلیپ برگرفته از سایت رهبری است .